Metzeler

Metzeler Tubex medic mattress
  • Code(s): 1310, 1311
Metzeler Prestige tube mattress
  • Code(s): 850, 852, 854, 855
Metzeler Viscoflo overlay
  • Code(s): 830
Metzeler Viscoflo mattress
  • Code(s): 831
Metzeler Elmundo plus mattress
  • Code(s): 1325, 1326, 1327, 1328
Metzeler Airline Visco Tube mattress
  • Code(s): 1315, 1316, 1317, 1318